Kundeservice

Transportvilkår

Transportvilkår for reisende som benytter seg av Gjøvik Taxi AS

1 Transportvilkårenes anvendelse

Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxifører. På alle forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse.

2 Bestilling av taxi

Ved bestilling av taxi gjennom sentral eller digital plattform hvor det er mulig å bestille taxi ved Gjøvik Taxi, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal bestiller opplyse dette.
Om bestillingen gjelder f. eks. flere enn fire passasjerer og det viser seg at det faktiske behov er redusert, regnes godtgjørelse og lignende i henhold til bestillingen.

 

3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi

Ved kø på holdeplass, skal taxifører kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre og personer med småbarn har fortrinnsrett til taxi. For øvrig gjelder de av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi.
Reisende fra holdeplass er fortrinnsberettiget til ledig taxi. Publikum på holdeplass henvises til første ledige taxi, men de har selv rett til å velge taxi. Taxier som eventuelt står foran i køen, må om nødvendig flyttes for å gi plass til utkjøring.
Ved påstigning skal den reisende oppgi sitt reisemål, om eventuell annen oppgjørsform enn kontant betaling og eventuelle andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

4 Praiing utenom holdeplass

Når taxi er ledig, skal taxifører sørge for at lediglampe er tent og synlig for publikum. Utenfor en avstand fra nærmeste holdeplass, angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks, kan fører plukke opp reisende som gir tydelige tegn, så sant stans og påstigning kan skje innenfor rammen av gjeldende trafikkregler og uten hinder for øvrig trafikk.

5 Taxiførers rett til å avvise turer

Taxifører kan avvise ruset person, reisende som opptrer truende eller personer som av andre årsaker taxifører finner saklig grunn til å avvise.
Den reisende har rett til å medbringe førerhund.Dersom person avvises, kan taxifører kreve godtgjørelse i samsvar med taksameterets pålydende.

 

 

6 Oppdragets utførelse

En taxifører skal følge den kjørerute som tar kortest tid til bestemmelsesstedet, hvis den reisende ikke bestemmer noe annet.
Taxifører plikter etter anmodning på samme turen å kjøre passasjerer til forskjellige steder (kombinering av tur). Hvis ikke annet er avtalt, er sist avstigende passasjer ansvarlig for betaling av turen.
Ansvar for påbudt bruk av bilbelte og eventuelt at barnesete er forsvarlig festet, følger veitrafikklovens bestemmelser.
Person som trenger assistanse fra taxi til inngangsdør eller lignende, kan anmode om bistand. Bistand taxifører yter passasjeren, etter dennes ønske, til, fra eller utenfor transportmidlet skjer for passasjerens risiko.
Under turen skal fører og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil og utstyr. Røyking i taxi er forbudt.
Førers bruk av mobiltelefon, dataterminal og lignende under oppdrag skal skje i henhold til sentralens reglement. Bilradio kan benyttes etter den reisendes samtykke.Taxifører kan kreve forhåndsbetaling for turen.

 

7 Ventetid, avbrudd og forsinkelser

Ved henting av passasjer og under kjøring plikter taxifører å vente i et tidsintervall som fremgår av kjørereglement/sjåførinstruks, hvis ikke annet er avtalt. For spesielle kjøreoppdrag av typen legekjøring, bryllup, barnedåp og begravelse følger ventetid av oppdragets art.
Ved forhåndsbestilt taxi gjelder at faktisk fremmøte kan avvike fra avtalt fremmøtetidspunkt med et tidsintervall som er angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks.
Må en tur avbrytes på grunn av feil med kjøretøyet, har taxifører ikke krav på betaling for den utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan taxifører kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris. Hvis passasjeren ikke ønsker en annen taxi, har taxifører krav på betaling for den kjøring som er utført.
Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, har taxifører krav på betaling for kjørt lengde. Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold gir den reisende ingen rett til avkorting i samlet takst.

 

8 Betaling, veksling og kvittering

Gjøvik Taxi benytter seg av maksimalpriser iht til maksimalforeskrifter, langt at det ikke er avtalt andre priser mellom kunde og sjåfør. Taxiturer skal skje mot kontant betaling. Ved bruk av kredittkort, rekvisisjon eller annen betalingsform skal det avtales med taxifører før turens start. Dersom det gjennom skilting i taxien, sentralens annonsering eller lignende fremgår at bestemte rekvisisjoner, betalings-/kredittkort aksepteres, plikter taxifører å akseptere disse.
Taxifører plikter ikke å veksle større seddelbeløp enn angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks. Kjøring i forbindelse med veksling av større beløp, belastes passasjer.
Taxifører plikter på anmodning å gi passasjer datert kvittering. I kvitteringen skal oppgis taxiførers navn, taxiens løyvenummer, passasjerens på- og avstigningssted samt øvrige opplysninger som er nødvendig til kontroll av at vederlaget er regnet i samsvar med gjeldende takstregulativ. I taxi med kvitteringsskrivende taksameter, skal dette benyttes ved utskrift av kvittering.

9 Bagasje og lignende

Taxifører skal hjelpe til med å anbringe bagasje og annet i taxien. Fører kan avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til å bli transportert i taxien.
Dersom den reisende ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan påregnes medtatt i ordinær taxi, skal det opplyses til sentralen ved bestilling. Hvis mulig kan da sentralen formidle oppdraget til taxi tilpasset oppdragets art.

10 Hittegods

Taxifører skal etter hver tur straks undersøke om noe er gjenglemt i taxien, slik at glemte saker kan bli levert tilbake til rette vedkommende med det samme.
Er dette ikke mulig, skal fører levere gjenstander gjenglemt i taxien på det av sentralens anviste sted innen 24 timer. Han plikter å dra forsvarlig omsorg for gjenstanden.

 

11 Ansvar

 1. a) Skade på person
  Transportørens ansvar for skade på person under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven. Transportøren skal ha forsikring i samsvar med de krav som lovgivningen bestemmer.
  b) Bagasje og annet gods
  Går håndbagasje eller ting som de reisende medbringer, helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadd under reisen plikter transportøren å erstatte tapet eller skaden, dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelser fra transportørens side.
  For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer, er transportørens ansvar begrenset til kr. 60,- pr. kg. av den del av godset som er gått tapt eller blir skadet.
  c) Forsinkelse
  Erstatningsplikt for forsinkelse oppstår når fremmøte eller tiden for å fullføre oppdraget, overskrider hva som etter omstendighetene må anses som rimelig. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjeren eller omstendigheter som taxifører ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge. Transportørens ansvar for forsinkelser er begrenset til transportens kostnader.
  d) Den reisendes ansvar
  Den reisende plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres transportøren.

12 Regler ved tvister

Tvist mellom den reisende og taxifører som ikke lar seg løse mellom partene, kan den reisende forelegge sentralen.

 

13 Reklamasjon, Frister og foreldelse

Den som vil kreve erstatning for tap må gi transportøren og/eller den sentralen hvor transportøren er tilsluttet, meddelelse uten ugrunnet opphold.
Krav om erstatning etter disse befordringsvedtekter, foreldes etter et år med mindre andre frister skal anvendes i medhold av annen lovgivning.

14 Opplysning

Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ, være tilgjengelig i taxien og forevises den reisende på forlangende.